CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytanie ofertowe nr 05/WPD101/2020

Zapytanie ofertowe nr 05/WPD101/2020


June 5, 2020

Zapytanie ofertowe nr 05/WPD101/2020

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Nierozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęła żadna oferta

Informacje dla Wykonawców:

W celu rozszerzenia grona potencjalnych Wykonawców Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 17.06.2020 r. na dzień 22.06.2020 r. Godzina złożenia oferty pozostaje bez zmian.

Tytuł zamówienia

Najem powierzchni laboratoryjnej, niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Termin składania ofert

17.06.2020, godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 05/WPD101/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem powierzchnia laboratoryjnej niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest najem powierzchni laboratoryjnej o następującym zakresie szczegółowym:
 2. powierzchnia laboratoryjna nie mniejsza niż 30 m2 z zapewnieniem właściwej wentylacji, kontroli temperatury, oświetlenie, elektryki, dostępu do wody
  i internetu,
 3. minimum 2 dygestoria z doprowadzonym prądem, zimną wodą, gazem obojętnym (argon) i sprężonym powietrzem, wyposażone w pompę próżniową z elektronicznym miernikiem próżni oraz szklaną linię próżniowo-argonową z wymrażalnikiem
  i zaworem bezpieczeństwa.
 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wynajęcie powierzchni laboratoryjnej przez okres do 24 miesięcy, przy czym okres udostępniania rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem 01.07.2020 r.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający oczekuje udostępnienia 2 razy w tygodniu sali konferencyjnej. Terminy udostępnienia sali zostaną ustalone odrębnym harmonogramem po podpisaniu umowy.

Kod CPV: 70220000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia rozpocznie się z chwilą podpisania umowy, przy czym okres udostępniania rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem 01.07.2020 r.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 05/WPD101/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowne - Wzór

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Najemca zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wynajmującym w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy
  z Wynajmującym i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Najemcy rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wynajmującego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wynajmującego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wynajmującego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Najemcy,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Najemca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie;
 6. Wynajmującego, któremu Najemca udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wynajmujący:
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Najemcę zobowiązań Wynajmującego względem jego podwykonawców,
 7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 9. wystąpienia siły wyższej,
 10. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Najemcy lub Wynajmującego skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,
 11. skrócenia terminu najmu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,
  o których mowa w § 10 ust. 4 lit. c niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert tj.
 2. L.p. Opis kryteriów oceny ofert  Znaczenie (%)
  1 Cena (C) - całkowita stawka miesięczna najmu (uwzględniająca wszystkie opłaty za najem ponoszone przez Zamawiającego) udostępnianej powierzchni laboratoryjnej 80 %
  2 Odległość od siedziby Zamawiającego – (O) 20 %
  RAZEM 100

Kryterium 1 – oferta otrzyma ilość punktów wg poniższego wzoru:

Cmin

C = ----------------- x 80 % x 100

Cb

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

Cb - cena ofertowa badanej oferty

Kryterium 2 - oferta otrzyma ilość punktów przyznaną w zależności od przedziału:

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + O

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena”

O - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,odległość od siedziby Zamawiającego”

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. Cena musi być podana w złotych polskich.
 5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
 7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 9. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 11. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  Inne.

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma jeden (1) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subskrybuj nasz Newsletter